ਆਨ ਵਾਲੀ

Google ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਲੋ! ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ.